Gå till huvudinnehållet

Kulturmiljö

Kulturmiljö

Där Söderslätt övergår i det sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala kommun. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan.

Från vikingatidens slut och fram till medeltidens början, finns många fornlämningar mer eller mindre synliga i landskapet. Dessa visar att människor bott och verkat här redan då.

 

Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljö är det som uppstår i växelverkan mellan människa och natur med byggnader, ett uppodlat kulturlandskap, skogsbruk  och fornlämningar. I Svedala visar lämningar från äldre stenåldern och framåt att människor levat och verkat här under årtusenden. Sjöarna och Sege å gav förutsättningar för bosättningar. I modern tid har brukssamhället, godssamhället och stationssamhället lämnat påtagliga minnen i form av bland annat industrier, gods och järnvägsspår. Den ökande bilismen har fört med sig ett utbyggt vägnät och på 1970-talet byggdes Malmö Airport.


Forntid – medeltid

I Svedala finns spår av bebyggelse från äldre stenåldern. Dessutom har området använts kontinuerligt för bosättning och odling från yngre järnåldern och framåt. Från denna tid stammar en av landets största fornborgar, Borren vid Börringesjön. Vid Börringesjön ligger även resterna av den medeltida Lindholmens borg, som har tjänstgjort som riksfäste och administrativt centrum fram till nedläggning på 1540-talet.

 

Bybildningar från medeltiden med kyrkan i sockencentrum och medeltida borgar är vanliga i nuvarande Svedala kommun. Kommunens unika slotts- och borglandskap härstammar från 1600-talet då en större andel av marken  än på andra håll i Skåne ägdes av adeln .


Brukssamhället

Skiftesreformerna på 1800-talet splittrade bybildningarna och bebyggelsen spreds i landskapet.  Aggarp är dock ett exempel på en by som inte blev skiftad.  Vid slutet av 1800-talet byggdes järnvägarna Malmö-Ystad, Lund-Trelleborg och sist Malmö-Genarp. Stationssamhällen växte snabbt upp kring järnvägen och landsbygdsindustrin tog fart.

 

Utvecklingen syns i arkitekturen

Svedalas gynnsamma läge vid två järnvägslinjer innebar att ett flertal industrier etablerades här. Svedala utvecklades till ett av Skånes få brukssamhällen. Tegelbruk, sockerbruk och verkstadsindustrier byggdes upp under några  aktiva  decennier i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, i takt med att järnvägen byggdes ut. En stor andel tjänstemän och arbetare kom att dominera befolkningen.

 

1882 etablerades Åbjörn Andersson & Co intill stationen, en verkstad med gjuteri. 1891 bildades Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad, som först tillverkade jordbruksmaskiner och senare riktade in sig på utrustningar för tegelbruk. 1963 bildades, genom samgående, Svedala-Arbrå AB, som idag är en del av Sandvik Rock Processing AB.

 

Svedalas utveckling och historia märks tydligt i arkitekturen. Bevarade industrifastigheter, arbetarbostäder, patriciervillor och andra bostadsfastigheter och  även affärsfastigheter längs Storgatan är exempel på det.  Sandviks äldre fastigheter är bevarade och Järnvägsstationsbyggnaden, liksom den gamla brandstationen och Småskolan. Fastigheterna  har en annan användning idag än den ursprungliga men ger tätorten Svedala en alldeles speciell karaktär.


Moderna kommunikationer

Med bilismen kom nya utbyggnadsmöjligheter. Svedala och Klågerup växte och Bara samhälle fick sin början. Järnvägen Malmö-Genarp och Trelleborg-Lund lades ner. Malmö Airport öppnades 1972 och detta medförde nya vägar och ökad tillväxt främst i Svedala tätort. På 1990-talet elektrifierades Ystadbanan och E 65:an byggdes om till motorväg fram till Svedala. Med Öresundsbron, år 2000, fick kommunen direkttåg till Köpenhamn. Detta har förstås också präglat kulturmiljön i Svedala kommun i modern tid.


Svedala kommun

Ikon för kartmarkör

Besöksadress:
Kommunhuset
Åbjörngatan 7
233 80 Svedala

 

Öppettider:
Måndag-torsdag, kl. 8-17
Fredag, kl. 8-15

 

Efter ordinarie öppettider ring:
040-626 80 00.
Telefonsvararen upplyser om andra kontaktvägar beroende på ärende.

Copyright © 2023 Olga - Svedala kommuns hembygdsportal. All rights reserved.