Gå till huvudinnehållet

Nutidshistoria
Svedala idag

Översiktsplan 2018

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Den bygger på att sträva efter att uppnå visionen om att skapa det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt.

Svedala ska huvudsakligen växa i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup för att skapa hållbar utveckling i lägen där det finns eller kan skapas förutsättningar för att erbjuda god kommunal service och god kollektivtrafik.

 

Nybyggnation och förtätning

Översiktsplanen möjliggör cirka 2600 nya bostäder fram till år 2045 genom nybyggnation och förtätning. Vid utbyggnad ska det planeras åtgärder för att minska klimatförändringar. Det ska även planeras för god teknisk infrastruktur samt utveckling av blågrön struktur för bland annat förbättrade möjligheter för dagvattenhantering och rekreation som samtidigt ökar den biologiska mångfalden och ger estetiska och sociala mervärden.

 

Översiktsplanen ger ett stöd för att styra och vägleda utvecklingsfrågor för politiska beslut och för det interna arbetet och för detaljplanearbete och bygglovshantering samt tydliggöra för kommuninvånarna vad som är möjligt att kunna genomföra. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men det är ett vägledande dokument och är en överenskommelse mellan kommun och stat.

Översiktsplan 2018 som Svedala kommun arbetar efter nu är antagen av kommunfullmäktige 28 november 2018 och vann laga kraft 11 mars 2020.

 

Detaljplaner

En detaljplan reglerar med planbestämmelser hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i Plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

 

Länk till Karta med gällande detaljplaner för Svedala kommun

https://svedala.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=883b07b50c2e4a5b9ca0c239955e55d5

 

 

Fyra Kulturmiljöprogram

För första gången har Svedala kommun inventerat och dokumenterat kommunens kulturvärden och sammanställt materialet i fyra Kulturmiljöprogram. Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av kommunens Översiktsplan

 

De fyra Kulturmiljöprogrammen visar hur Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån tillvaratas, utvecklas och bidra till att stärka kommunens attraktionskraft.

 

Genom att ge ökad kunskap om kommunens och orternas historia och byggnaders värden ska Kulturmiljöprogrammen användas som underlag och stöd för kommunens fortsatta planeringsarbete och bygglovshandläggning och samtidigt öka invånarnas stolthet och identitet.

 

I Kulturmiljöprogrammen lyfts miljöer och byggnader som på olika sätt speglar kommunens historia fram, miljöer och byggnader som anses särskilt viktiga att vårda, bevara och utveckla.

 

Våra kulturmiljöprogram:

 

Länk till Samhällsplanering på www.svedala.se

https://www.svedala.se/bo/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering

 

Svedala kommun

Ikon för kartmarkör

Besöksadress:
Kommunhuset
Åbjörngatan 7
233 80 Svedala

 

Öppettider:
Måndag-torsdag, kl. 8-17
Fredag, kl. 8-15

 

Efter ordinarie öppettider ring:
040-626 80 00.
Telefonsvararen upplyser om andra kontaktvägar beroende på ärende.

Copyright © 2023 Olga - Svedala kommuns hembygdsportal. All rights reserved.